Allmänna regler och användarvillkor

mobile image

Genom att besöka eller använda den här webbplatsens sidor, och när så är tillämpligt, mobilappen (hädanefter sammantagna hänvisade till som den ”Digitala plattformen”), samt som prenumerant på Klépierre-plattformen, accepterar du och förbinder dig (nedan "användaren") att följa dessa villkor. Vi ber dig notera att vissa av de tjänster som erbjuds via den Digitala plattformen har särskilda användarvillkor som kompletterar dessa allmänna villkor.

Villkoren tillhandahålls av KLÉPIERRE MANAGEMENT, ett "société en nom collectif" med ett aktiekapital på 1 412 448 euro, registrerat i Paris Trade and Companies Register med nummer 562 (nedan "vi/oss" eller "Klépierre Management").

 

1. ÄNDAMÅLET MED DEN DIGITALA PLATTFORMEN

Ändamålet med den Digitala plattformen är att tillhandahålla allmän information om det regionala shoppingcentret Allum och dess varumärken, lojalitetsprogrammet och att möjliggöra för användare att prenumerera på lojalitetsprogrammet och Klépierre-plattformen.
Ingen information på den Digitala plattformen utgör på något sätt ett erbjudande om att ingå ett avtal eller ett erbjudande om att köpa eller sälja, om inte annat anges.

 

2. ÅTKOMST TILL DEN DIGITALA PLATTFORMEN

Klépierre Management kan inte garantera att den Digitala plattformen kommer att fungera utan avbrott eller fel. Klépierre Management anstränger sig för att undvika avbrott och fel i driften av den Digitala plattformen och de tjänster som erbjuds. Klépierre Management kan inte hållas ansvarigt för några förluster till följd av användning av den Digitala plattformen, oaktat orsaken därtill; i synnerhet kan Klépierre Management inte hållas ansvarigt för bedräglig korruption av eller åtkomst till uppgifter och/eller oavsiktlig överföring av virus via den Digitala plattformen. På samma sätt kan företaget inte hållas ansvarigt för situationer som kan tillskrivas force majeure, fel och tekniska problem som rör maskinvara, program och programvara eller internet som kan medföra att den Digitala plattformen tillfälligt inte kan användas eller stängs av, helt eller delvis.
Klépierre Management förbehåller sig rätten att ändra, upphäva, begränsa eller avbryta åtkomsten till hela eller delar av den Digitala plattformen, inklusive i synnerhet, innehåll, funktioner och tider för tillgänglighet, utan föregående meddelande. Klépierre Management kan komma att göra detta när som helst, främst för att utföra underhåll på eller uppdatera den Digitala plattformen.

 

3. PRENUMERATION PÅ KLÉPIERRE-PLATTFORMEN

3.1. Webbplatsen och, i förekommande fall, appen, ger användarna åtkomst till Klépierre-plattformen. Alla användare som vill prenumerera på Klépierre-plattformen måste läsa igenom och samtycka till dessa användarvillkor. Genom att markera kryssrutan ”Jag har läst de allmänna villkoren och användarvillkoren och samtycker till dem” går användaren med på att följa och godkänna dessa villkor.

Alla användare kan bara registrera sig en gång.

Barns användning av Klépierre-plattformen sker på ansvar av innehavarna av föräldraansvaret för de berörda enskilda individerna.
Därför måste föräldrar som vill låta sina barn få åtkomst till Klépierre-plattformen hjälpa dem att skapa ett lämpligt konto och övervaka deras åtkomst till plattformen. Det är vårdnadshavarens ansvar att avgöra om någon information och något innehåll som publiceras på den Digitala plattformen är lämpligt för deras barn.

3.2. En prenumeration på Klépierre-plattformen som upprättats av Klépierre Management tillåter användaren att
– dra fördel av kampanjerbjudanden, vars villkor anges för var och en av dem
– ta emot Klépierre-plattformens nyhetsbrev
– få åtkomst till vissa tjänster på den Digitala plattformen som endast förbehålls Klépierre-plattformens medlemmar
– posta kommentarer till artiklar som publiceras i särskilda sektioner av den Digitala plattformen.

3.3. För att prenumerera på Klépierre-plattformen måste användaren fylla i ett medlemsformulär som finns online på den Digitala plattformen och som specificerar vilken information som är obligatorisk. Framför allt ska användarna ange ett användarnamn och ett lösenord för att komma åt medlemskontot.

Registreringen gör användaren till medlem av Klépierre-plattformen och ger användaren åtkomst till de tjänster som anges i punkt 3.1.

Medlemmarna på Klépierre-plattformen kan när som helst ändra sin information på sidan ”Mitt konto”. De kan också begära att få sin prenumeration på Klépierre-plattformen avslutad genom att skriva till dpo@steenstrom.com.

3.4. Om den obligatoriska informationen inte fylls i kan registreringen inte slutföras. Användaren förbinder sig att se till att informationen i formuläret är fullständig och korrekt. Alla registreringsansökningar som innehåller information som uppenbarligen är felaktig kan komma att tas bort. Användarna förbinder sig också att inte avslöja sitt användarnamn eller sitt lösenord och att förvara dem på ett säkert sätt. Eventuell koppling mellan en medlems användarnamn och lösenord anses ha skapats av den senare.

I händelse av bedräglig användning, förlust, förstörelse eller stöld av användarnamnet och lösenordet måste användaren ändra dem så snart som möjligt på den Digitala plattformen. Klépierre Management kan inte hållas ansvarigt för konsekvenserna av sådan bedräglig användning, förlust, förstörelse eller stöld.

Klépierre Management kan besluta att stänga av eller utesluta medlemmar vid brott mot dessa allmänna villkor och användarvillkor.

3.5. Medlemmarnas skyldigheter

Alla medlemmar på Klépierre- plattformen samtycker till

– att bara skapa och använda ett konto
– att bara tillhandahålla korrekt och aktuell information
– att respektera de andra medlemmarna och att vara artig och icke-aggressiv i alla utbyten med de andra medlemmarna eller med den Digitala plattformen
– att följa de särskilda villkoren som gäller för varje erbjudande eller aktivitet som föreslås på den Digitala plattformen.

3.6. Publicering av innehåll

Medlemmarna på Klépierre-plattformen kan erbjudas möjligheten att publicera kommentarer om artiklar som publicerats i särskilda sektioner av den Digitala plattformen.
Användarna är ensamt ansvariga för det innehåll som de postar på den Digitala plattformen, samt för de texter och/eller åsikter som de förmedlar. De förbinder sig särskilt att tillse att dessa uppgifter inte kan skada någon tredje parts berättigade intressen.
I detta avseende förbinder de sig
– att inte förtala, skymfa, trakassera, spåra upp, förolämpa eller hota någon eller kränka andras rättigheter
– att inte använda ett stötande språk (till exempel förolämpningar)
– att inte bete sig aggressivt
– att inte marknadsföra något varumärke, någon butik, någon aktivitet, någon produkt eller någon tjänst
– att inte överse med brott mot mänskligheten och inte uppmuntra till hets mot folkgrupp eller pedofili
– att inte skapa en falsk identitet eller utge sig för att vara en tredje part
– att inte överföra virus, trojanska hästar, logiska bomber eller andra skadliga eller destruktiva program
– att inte störa den Digitala plattformens funktion
– att inte göra intrång i integritets- och bildrättigheter som tillhör personer som kan identifieras i innehållet
– att i allmänhet inte överföra delar som kan göra intrång i immateriella rättigheter eller tredje parters rättigheter, i synnerhet rörande varumärken, upphovsrätt och rätt till privatliv.


Användaren ska hålla Klépierre Management skadelöst från och mot alla åtgärder som direkt eller indirekt baseras på sådana kommentarer och/eller uppgifter som kan komma att riktas mot Klépierre Management av någon person eller enhet. Framför allt förbinder sig användaren att betala eventuella belopp som härrör från en tredje parts åtgärder mot Klépierre Management, inklusive advokatkostnader och juridiska kostnader.

3.7. I enlighet med gällande förordningar är Klépierre Management inte ansvarigt för innehåll som postas online av användarna på den Digitala plattformen. Klépierre Management har dock anlitat moderatorer vars roll är att moderera användarbidrag. Modereringen utförs efter publiceringen (ex post). Valet att moderera inlägg ex post beror på att det är praktiskt omöjlighet, på grund av funktionens omedelbarhet och mängden innehåll, att på förhand utöva en allmän kontroll ex ante över allt innehåll. Principen om moderering ex post främjar användarnas yttrandefrihet men varje användare måste ändå ta ansvar för och tillse att grundläggande lagar och andra bestämmelser följs, till exempel de som hänvisas till i denna artikel. Följaktligen informeras användaren om att Klépierre Management förbehåller sig rätten att ta bort hela eller delar av innehållet, när som helst och oaktat anledning, utan förvarning eller motivering. Användaren får inte ställa några anspråk i detta avseende. Användare som blir förvånade eller chockade av en annan användares innehåll kan kontakta oss direkt på följande adress: dpo@steenstrom.com

 

4. ANVÄNDARENS ANSVAR

I den mån inte annat följer av tvingande lag ska användaren hålla Klépierre Management samt alla som är med och skapar, producerar och distribuerar den Digitala plattformen, skadelöst från och mot eventuella anspråk, ansvar, kostnader och utgifter som kan uppstå till följd av brott mot dessa villkor eller i samband med användning av den Digitala plattformen.
All information och alla uppgifter som tillhandahålls av användaren, tillhandahålls på dennes eget ansvar och användaren förbinder sig att hålla Klépierre Management skadelöst från och mot, och kompensera Klépierre Management i enlighet med detta, alla direkta och indirekta skador som kan uppkomma därav.
Användaren är ensamt ansvarig för direkta eller indirekta skador, både materiella och immateriella, som orsakats av honom/henne på den Digitala plattformen till följd av olaglig eller laglig användning av den tjänst som tillhandahålls där. I de fall som anges ovan förbinder sig användaren att kompensera Klépierre Management, inklusive för rimliga advokatkostnader som Klépierre Management har tvingats ådra sig, om den senare åläggs att betala skadestånd. Användaren förbinder sig dessutom att ersätta Klépierre Management för kostnaderna för att reparera skadan.

 

5. ANSVAR

Klépierre Management kan inte hållas ansvarigt för eventuella direkta eller indirekta skador som kan uppstå till följd av åtkomst till eller användning av den Digitala plattformen eller informationen däri, oavsett art. I synnerhet tillhandahålls den information som varumärkena tillhandahåller för sin produkt eller tjänst på varumärkenas eget ansvar och Klépierre Management kan inte hållas ansvarigt för detta.
Klépierre Management frånsäger sig allt ansvar för att beslut som tagits och åtgärder som vidtagits av användarna, enbart på grundval av den information som publiceras på den Digitala plattformen, är lämpliga.
Klépierre Management frånsäger sig allt ansvar för skador som förorsakats användaren, särskilt på grund av förlust, försämring eller korruption av filer eller överföring av virus som kan infektera användarens datorutrustning eller annan egendom vid anslutning och/eller konsultation och/eller användning av den Digitala plattformen.
Användaren är medveten om att dataöverföringar över internet inte är absolut tekniskt tillförlitliga och att berörda data i sig inte är skyddade mot eventuellt missbruk. Under dessa förhållanden sker all kommunikation av lösenord eller andra konfidentiella uppgifter, och mer allmänt, all känslig information, på användarnas egna ansvar.
Det är användarens ansvar att vidta alla lämpliga åtgärder för att skydda sina uppgifter och sin utrustning mot viruskontaminering, som intrångsförsök i datorsystem från tredje parter via den Digitala plattformens tjänster.
Användaren bekräftar att hans eller hennes utrustning ansluts till internet på eget ansvar och att Klépierre Management följaktligen inte har något ansvar för eventuella skador som kan uppstå vid anslutningen.
Med full kännedom om ovanstående avstår användaren följaktligen från sin rätt att hålla Klépierre Management ansvarigt i fråga om någon av ovanstående omständigheter eller händelser.

 

6. UPPDATERINGAR

Klépierre Management gör rimliga ansträngningar att erbjuda aktuell information på sin Digitala plattform. All information som görs tillgänglig för personer som använder den Digitala plattformen var aktuell vid publiceringsdatumet.
Sådan information kan behöva uppdateras, vilket kanske inte äger rum vid det datum den konsulteras, antingen av tekniska eller icke-tekniska skäl, eller kan vara föremål för ändringar. Klépierre Management kan inte hållas ansvarigt för eventuella fel eller utelämnanden.

 

7. HYPERLÄNKAR

Den Digitala plattformen kan innehålla länkar till andra webbplatser. De webbplatser som dessa hyperlänkar hänvisar till är, om inte annat anges, fristående från den Digitala plattformen och Klépierre Management. Klépierre Management kan inte på något sätt hållas ansvarigt för innehållet på dessa webbplatser, eventuella skador som kan uppstå till följd av anslutning till sådana webbplatser, informationen däri eller några transaktioner som kan utföras med hjälp av dem, för vilka webbplatsutgivaren är ensamt ansvarig.
Alla typer av hyperlänkar som möjliggör åtkomst till den Digitala plattformen eller till någon av dess sidor eller delar, kräver föregående skriftligt tillstånd från Klépierre Management.

 

8. FUNKTIONER FÖR DELNING I SOCIALA MEDIER

Den Digitala plattformen erbjuder funktioner för att dela visst innehåll i sociala nätverk. Användaren förbinder sig att inte missbruka innehållets innebörd eller skada Klépierre Managements image. Under alla omständigheter utförs denna delning på användarens eget ansvar. Då Klépierre Management inte är utgivaren av nämnda sociala nätverk, som är fristående, kan Klépierre Management inte hållas ansvarigt för eventuella konsekvenser kopplade till användningen av dessa plattformar.

 

9. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Den Digitala plattformen tillämpar olika metoder för insamling av personuppgifter. Du hittar mer information om denna databehandling i vår personuppgiftspolicy.

 

10. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Den här Digitala plattformen, och i synnerhet alla visuella delar, samt presentationen av och innehållet i alla artiklar, pressrecensioner och, i allmänhet, all information som visas på den Digitala plattformen, är exklusiv egendom som tillhör Klépierre Management eller tredje parter med vilka Klépierre Management har ingått avtal som tillåter offentliggörande därav. Användaren har inte rätt att kopiera, återge, sprida, ändra eller i allmänna ordalag exploatera sådana delar eller sådant innehåll på något sätt utan föregående uttryckligt samtycke från Klépierre Management.

 

11. ÄNDRING AV DESSA VILLKOR

Dessa villkor kan av Klépierre Management ändras när som helst. Varje ny version träder i kraft när de publiceras på den Digitala plattformen. Den giltiga versionen är den som gäller den dag då användarna konsulterar den Digitala plattformen och den är bindande för dem.

 

12. AVSKILJBARHET

Om någon av bestämmelserna i dessa villkor anses vara ej verkställbar enligt gällande lagstiftning, samtycker användaren och Klépierre Management till att omförhandla den i god tro i syfte att bevara parternas ställningar så nära som möjligt till den som nämns under den bestämmelse som är ej verkställbar.
Om de inte lyckas ersätta denna bestämmelse på ett ömsesidigt acceptabelt och verkställbart sätt, kommer nämnda bestämmelse att uteslutas från detta avtal och resten av de allmänna villkoren kommer att tolkas som om en sådan bestämmelse uteslutits och kommer fortsätta att gälla.

 

13. TILLÄMPLIG LAG OCH JURISDIKTION

Dessa villkor regleras och tolkas i enlighet med svensk lag och omfattas av svensk domstols exklusiva jurisdiktion.